Aan de Prinsenbaan te Koningsbosch – tussen huisnummer 142 en 148 – ligt al geruime tijd een ontwikkellocatie. Deze locatie is eigendom van woningstichting Nester en momenteel in gebruik als agrarisch perceel. Inmiddels is de locatie bestemd met de functie wonen, maar heeft woningstichting Nester aangegeven in de kern Koningsbosch geen nieuwbouwwoningen meer te willen ontwikkelen.  Na overleg met inwoners uit Koningsbosch (o.a. raadslid Jack Dijcks) is NEXUS in overleg gegaan met woningstichting Nester. Uiteindelijk is een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot de locatie in Koningsbosch met als doel het oude plan nieuw leven in te blazen.

In de zomer van 2020 is aan de gemeente Echt-Susteren een principeverzoek voorgelegd met daarin de geplande ontwikkelingen voor deze locatie. Hier heeft de gemeente positief op gereageerd waarna het project opgestart is.

Op deze locatie worden enkele woningen gerealiseerd. Daarbij zal het gaan om enkele starterswoningen en levensloopbestendige huurwoningen.

Het gehele plan kent een hoge ambitie op duurzaamheid. Hernieuwbare energiebronnen met goede isolatie en zuinige installaties. Hierbij wordt ook gekeken naar het natuurlijk inpassen van de ontwikkeling in haar omgeving waarbij ook klimaatadaptatie een belangrijke rol speelt.

De doelstelling is om de maatschappelijke waarde te verhogen door woningen in een hofjesidee te ontwikkelen voor de doelgroepen ‘senioren met een (toekomstige) zorgbehoefte’ en ‘starters’. Beide doelgroepen hebben het op dit moment op de woningmarkt niet voor het uitkiezen. Door middel van dit project hopen wij deze doelgroepen ook een kans te geven om in een kleine kern te (blijven) wonen.

De dorpse structuur zal gewaarborgd blijven binnen het plangebied. Door een hofjesidee aan te houden wordt een situatie gecreëerd waarin maatschappelijke functies ruimte hebben om te kunnen ontplooien. Dit biedt ook de mogelijkheid om zowel maatschappelijk als technisch een duurzame invulling te geven aan de openbare ruimte binnen het plangebied.

Onze doelstelling is om een aantal woningen te ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met de marktvraag naar onder andere levensloopbestendige woningen. Woningcorporaties hebben namelijk een terugtrekkende beweging gemaakt t.a.v. het investeren in de bouw van huur- en koopwoningen voor starters en voor senioren met een zorgvraag in met name de kleinere kernen. We zullen ook nog een peiling onder de bewoners van Koningsbosch uitvoeren om de daadwerkelijke vraag helder te krijgen.

Daarnaast zullen de woningen hoogwaardig en energetisch duurzaam ontwikkeld worden. Dit doen we door te kiezen voor een hoge kwaliteit materialen zodat de kwaliteit ook gegarandeerd kan worden voor de toekomst zodat de woningen voor langere tijd erg gewild blijven en voldoen aan de wettelijke eisen voor een duurzame woning. Zo denken we niet alleen aan de toekomstige verhuurder(s) en bewoners, maar helpen we ook de natuur een handje.